Home

Sekcja Dydaktyki Biologii

Z inicjatywy prof. dr hab. Wiesława Stawińskiego w 1971 roku rozpoczęła działalność Sekcja Dydaktyki Biologii przy Polskim Towarzystwie Przyrodników im. Kopernika. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Profesora Wiesława Stawińskiego w Sekcji Dydaktyki Biologii skupili się wybitni nauczyciele biologii, doradcy metodyczni oraz dydaktycy biologii z większości uczelni wyższych w Polsce.

Obecnie Zarząd Sekcji Dydaktyki Biologii PTP im. Kopernika stanowią:

Przewodnicząca

prof. UJK dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska

ilona.zeber-dzikowska@ujk.edu.pl, tel. 600 109 511

Honorowy przewodniczący

prof. zw. dr hab. Wiesław Stawiński

Członkowie zarządu: wiceprzewodnicząca prof. APS dr hab. Ligia Tuszyńska, dr Maria Pedryc-Wrona, skarbnik – dr Anna Maria Wójcik, sekretarz- dr Alina Stankiewicz, dr Agnieszka Cieszyńska, dr Renata Dudziak, dr Dorota Morka.

Komisja rewizyjna: dr Adam Kowalak i dr Ewa Gajuś –Lankamer

Sekcja Dydaktyki Biologii ma w swoim gronie honorowych członków PTP im. Kopernika są to prof. zw. dr hab. Danuty Cichy i prof. zw. dr hab. Wiesław Stawiński.

Najważniejszą formą działalności Sekcji Dydaktyki Biologii jest organizowanie seminariów i konferencji, podczas których prezentowane są osiągnięcia naukowo-badawcze dydaktyki biologii i dydaktyk przedmiotów przyrodniczych, następuje wymiana doświadczeń i informacji naukowych w dziedzinie edukacji.

Sekcja zajmuje się również edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju na wszystkich etapach edukacji, przygotowaniem nauczycieli do realizacji założeń reformy edukacji oraz finansowaniem badań związanych z edukacją przyrodniczą.

W latach 1970-2005 sekcja zorganizowała 15 Ogólnopolskich Seminariów Dydaktyki Biologii i wydała materiały seminaryjne.

Od 1974 r. Sekcja Dydaktyki Biologii organizuje również konferencje naukowe.

W latach 1974-2008 sekcja zorganizowała 15 Konferencji Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych.

Od 2009 r. każdego roku Sekcja organizuje Konferencje Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych. Łącznie w latach 1974-2019 Sekcja Dydaktyki Biologii zorganizowała 23 konferencje.

Trwałym dorobkiem sekcji są materiały pokonferencyjne i monografie naukowe.

Celem organizowanych konferencji jest integrowanie dydaktyków biologii i dydaktyków innych przedmiotów przyrodniczych, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i przedstawienie koncepcji, form przygotowania studentów – przyszłych nauczycieli do samodzielnego rozwiązywania zadań dydaktycznych.